NIHC – Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde benadering

0

De uitdaging van een geïntegreerde aanpak

Een van de grootste uitdagingen in hedendaags brein- en cognitieonderzoek is het integreren van benaderingen uit verschillende disciplines. Die benaderingen richten zich op het begrijpen van specifieke cognitieve processen, zoals bewustzijn, taal en geheugen. Het is zaak deze processen te begrijpen van molecuulniveau tot gedrag, inclusief de omgevingsaspecten. In het verleden hebben allerlei wetenschappers hieraan gewerkt, bijvoorbeeld vanuit de psychologie, neurobiologie, geneeskunde, taalwetenschappen, logica, filosofie, sociologie en computerwetenschappen – ieder vanuit zijn eigen discipline, maar zelden gezamenlijk. De grenzen tussen deze disciplines zijn echter snel aan het verdwijnen. Nu is de tijd rijp om de krachten te bundelen en om samen de belangrijke vragen te beantwoorden rond de rol van de hersenen bij het cognitieve functioneren van de hersenen. Daaronder vallen ook de interacties tussen mensen en hun fysieke, sociale en cultirele omgeving. Het is tijd voor een geïntegreerde aanpak.

Deze wetenschappelijke uitdaging kunnen we alleen succesvol aanpakken via een duurzame interdisciplinaire benadering. Die is weliswaar gestoeld op resultaten uit verschillende disciplines, maar combineert deze en zet ze om in een nieuw soort theorie. Daarbij moeten we de conceptuele en technische uitdagingen niet uit de weg gaan. Zo’n volledig geïntegreerde visie is niet alleen cruciaal en uitdagend vanuit een wetenschappelijk oogpunt, maar opent ook deuren voor de aanpak van belangrijke maatschappelijke en economische uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan volwassenenonderwijs, gezond versus afwijkend gedrag, ouder worden en gezonde leefstijl.

Financiering
Het NWO-programma ‘Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde aanpak’ maakt deel uit van het grotere Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie. Het programma wordt gefinancierd door de besturen van drie NWO-divisies – Aard- en Levenswetenschappen, Menswetenschappen, en Gedrags- en Sociale wetenschappen – en door ZonMW. Het totale budget is 7,5 M€.

Subsidiemogelijkheden
Het belangrijkste doel van het programma is het stimuleren van onderzoek vanuit een geïntegreerde aanpak. Binnen dit kader bestaan er specifieke doelstellingen:

  • Stimulering van toponderzoek;
  • Vorming van (inter)nationale netwerken;
  • Ondersteuning van de wetenschappelijke ontwikkeling van talentvolle jonge wetenschappers.

Website Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde benadering
Partners Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde benadering
Lees ook: Toekenningen ronde Programmes for Excellence