NIHC – NWO Themaprogramma Jeugd & Gezin

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil onderzoek stimuleren naar de ontwikkeling van de jeugd in de sociale context van gezin, leeftijdsgenoten, wijk en school. In dit kader zet het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) van NWO het onderzoeksprogramma Jeugd en gezin uit. Het programma vormt een samenwerkingsverband van NWO met het programmaministerie voor Jeugd en Gezin, het ministerie van Justitie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Bij ZonMw loopt reeds een onderzoeksprogramma in het kader van jeugd, genaamd Zorg voor Jeugd. Dat programma is gericht op de verbetering van de effectiviteit van interventies, programma’s en zorgvoorzieningen. Het programma Jeugd en gezin richt zich op onderzoek naar de ontwikkeling van de jeugd en de invloed van de sociale context (familie, vrienden, school, verenigingen e.d.) op deze ontwikkeling. In het programma worden vier onderzoekslijnen en drie specifieke thema’s onderscheiden.

Voor de vier onderzoekslijnen kan subsidie voor fundamenteel-strategisch onderzoek worden aangevraagd. De onderzoekslijnen betreffen:

  • De wisselwerking tussen het gezin en de leefwereld van kinderen en jongeren;
  • Individualisering en de verzelfstandiging van de jeugdwereld;
  • De ontwikkeling van prosociaal gedrag, empathie en solidariteit bij kinderen en adolescenten;
  • De ontwikkeling van seksualiteit en intieme relaties van kinderen en jongeren.

Binnen de eerste drie onderzoekslijnen kan subsidie worden aangevraagd voor langlopend aio- en/of postdoconderzoek. Voor onderzoek op het gebied van de vierde onderzoekslijn (seksualiteit) is subsidie beschikbaar voor één longitudinaal onderzoek. De vierde onderzoekslijn wordt medegefinancierd door het FWOS.

Voor de drie specifieke thema’s kan subsidie worden aangevraagd voor meer praktijk- en toepassingsgericht (kortlopend) onderzoek. De thema’s betreffen:

  • Kinderen en jongeren in het cluster 4 onderwijs en hun perspectieven op de arbeidsmarkt;
  • Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG) en crimineel gedrag; 
  • Seksueel misbruik van jongeren met een niet-westerse achtergrond. 
  • Dit onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Programmawebsite Jeugd en gezin

Partners Jeugd en gezin

Lees ook: NWO-NIHC investeert meer dan 3 miljoen in onderzoek naar Jeugd en gezin